T.C.
FATSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/345 Esas

Mahkememizin 07/03/2019 tarih 2018/345 E, 2019/94 K sayılı kararı ile; Ateşli Fındık Tarım Ürünleri Turizm Nakliye Ticaret Limited Şirketi hakkında

1-Feragat nedeniyle davanın REDDİNE,
2-Dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına,
3-Dosya kapsamında görevlendirilen geçici komiser heyetinin görevinin sona erdiğinin bildirilmesine,
4-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 29,60,-TL harçtan dava açılırken yatırılan 35,90.-TL harcın mahsubu ile 6,30.-TL harcın karar kesinleştikten sonra istek halinde davacıya iadesine,
5-Karar kesinleştikten sonra kullanılmayan gider avansının ilgiliye iadesine,
Dair; davacı vekilinin ve asli müdahil Akbank vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer emsal mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa bağlanacak beyan ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.