T.C.
İstanbul Anadolu 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/536 Esas
İLAN
arslanDavacı ARSLAN KALIP MAKİNA PLASTİK VE METAL SANAYİ DIŞ TİCARET LÎMÎTED ŞİRKETİ, ARSLAN METAL VE PLASTİK SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan İflas (İflasın Erlelenmesi)İflas (İflasın Ertelenmesi)!flas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle yapılan yargılamada;
İflasın ertelenmesini, ve iflası gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak iki hafta içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 158. ve 166. maddeleri hükümlerince ilan olunur. Ayrıca;
Davacı ARSLAN KALIP MAKİNA PLASTİK VE METAL SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ARSLAN METAL VE PLASTİK SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında istenen ihtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK 179/a maddesi uyarınca kabulü ile İİK. 179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirketler aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, açılmış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, davacılar hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla Önlenmesine; İİK.206. maddesine göre 1.sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uygulanmamasına; taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden ise sadece muhafaza tedbirlerinin uygulanmasının ve rehinli malların satışının İhtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına,
Davacı şirketlere ait menkul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarındaki paralarının, üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz konulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine.
Üçüncü şahıslar tarafından davacılar lehine verilen ipotek ve rehinlerin, kefaletlerin ve banka teminat mektuplarının ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulmasına,
Davacı şirketlerin yönetim ve karar organlarının, kambiyo senedi düzenlemek ve davacı şirketlerin banka hesaplarından para çekmek dahil, her türlü karar ve işlemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Mali Müşavir LEVENT BİLGİÇ ve makine mühendisi SULTAN GÜLER’in müşterek onaylarına tabi tutulmasına,
Davacı şirketlerin faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez kayyımların şirketlerin merkezlerinde ve gerektiğinde davacı şirketlere ait işletmelerde çalışma ve denetim yapmalarına,
Kayyımların denetim ve onay görevini yaparken, şirketlerin ma! varlıklarının korunması, alacaklılar arasındaki eşitliğin korunması ve şirketlerin iyileştirme projesi çerçevesinde faaliyette bulunmalarının temini hususlarını gözetmelerine,
Kayyımların birer aylık dönemlerde mahkememize rapor sunmalarına, karar verilmiş olup, İİK.nun 179/a maddesinin 2. Fıkrası uyarınca erteleme talebinin ve kayyım atanmasına dair karar ilan olunur. 06/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.