T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2018/656 Esas

Davacılar Argın ulus. Arası Nak.Hay. Zirai Ürün. Turizm İnş Tekstil Petrol Gıda San. Ve Tic. Ltd Şti tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle; “A)Iğdır Ticaret sicil Müdürlüğünün 4797 Sicil nolu, Iğdır VD. 0740485101 numarasında kayıtlı, ARGIN ULUSLAR ARASI NAKLİYAT HAYVANCILIK ZİRAİ ÜRÜNLER TURİZM İNŞAAT TEKSTİL PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ne 22.11.2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

B)Davacı şirketin İİK nun 297.maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tararruflarda bulunmalarının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacının bu hükme yada komiser heyetinin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya İİK’nun 292. Madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,

7101 sayılı kanunda değişik İİK nun 288/1.maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK nun 294, 295, 296, 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içine davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ithtiati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden durdurulmasına, ancak;
Davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydı ile Davacı ARGIN ULUSLAR ARASI NAKLİYAT HAYVANCILIK ZİRAİ ÜRÜNLER TURİZM İNŞAAT TEKSTİL PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait araçlar için araçların üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydı muhafaza tedbirleri TRAFİKTEN MEN/YAKALAMA KARARLARININ KALDIRILMASINA, 

Davacı vekilinin talebi halinde ARGIN ULUSLAR ARASI NAKLİYAT HAYVANCILIK ZİRAİ ÜRÜNLER TURİZM İNŞAAT TEKSTİL PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ne ait araçlar için araçların üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydı ile trafikten men/yakalama kararlarının kaldırılmasına ilişkin ilgili Trafik tescil şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

İİK’nun 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. Maddenin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına, İİK 295. Maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tebirleri alınmamasına ve rehinle malın satışının yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE,” karar verildiğinden,

Keyfiyetin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatı mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delillleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin ihtarına,

Davanın ön incelemeli olarak yapılacağı ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.