ANKARA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ANKARA

2018/606E

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO : 2018/606 Esas Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 48029 numaralı sırasında kayıtlı ANKARA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 28/08/2018 tarihli kararı ile İİK’nun 286. ve 287. maddeleri gereğince 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği, müteakiben mahkememizin 26/11/2018 tarihli ara kararı ile İİK’nun 287. maddesi gereğince talep eden şirket için verilen geçici mühlet kararının 2 ay süre ile uzatılmasına ve yine mahkememizin 25/01/2019 tarihli ara kararı ile de İİK’nun 287. maddesi gereğince talep eden şirket için 1 yıllık kesin mühlet verilmiştir. Kesin mühlet süresinin 25/01/2020 tarihinde sona ereceği nazara alındığında, mahkememizce İİK’nun 304/1. maddesi kapsamında kesin mühlet süresi içerisinde konkordato projesinin tasdiki hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi fiilen mümkün bulunmadığından İİK’nun 304/2.maddesi gereğince konkordato komiserler kurulunun gerekçeli raporu doğrultusunda kesin mühlet süresinin 25/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığından hukukçu Ümit Erkan DURNA, inşaat mühendisi Recep CAN ve yeminli mali müşavir Akın AKBULUT’nun konkordato komiserler kurulu olarak görevinin devamına, kesin mühlet süresinin 2 ay uzatılma döneminde şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserler kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına hükmedilmiştir. İİK’nun 304/1.maddesi gereğince 13/02/2020 günü saat 11.20’de duruşma icra edilecektir. İİK’nun 304/1.maddesi gereğince itiraz edenlerin itiraz sebeplerine duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkememize bildirmeleri kaydı ile duruşmada hazır bulunabileceklerdir.İlanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.