T.C. KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’N DEN

İ L A N

ESAS NO: 2015/1944

Esas1- Davanın kabulü ile, TTK.377. Ve İİK. 179. Maddesi gereğince, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 30877/Merkez sicil numarasında  kayıtlı davacı ALTINOK YAPI LİMİTED ŞİRKETİ ile 22396/Merkez sicil numarasında kayıtlı davacı ALTINOK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK MİMARLIK ENERJİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 23/05/2016 günü saat 11:46 itibarı ile  olmak üzere ayrı ayrı   İFLASLARININ BİRER YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE.Erteleme süresinin bitiminde erteleme süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağının kayyım raporları,şirketlerin mali durumu ve iyileştirme projesinin gerçekleşme koşulları gözetilerek süre bitiminde yeniden değerlendirilmesine.2- a) Davacı şirketlere İİK. 179/a. 2. fıkra ve TTK. 377. maddesi  uyarınca, geçici kayyım olan, İlhami Vural ile Savaş Bayram’ın  erteleme ile birlikte kayyım olarak atanmalarına(Denetim kayyımı)b) Kayyımların erteleme süresince görev yapmalarına, kararın ivedi olarak kayyımlara bildirilerek yeminleri yaptırılmak sureti ile görevlerine başlamalarına, kayyımların görev süresinin erteleme süresi kadar olduğuna,c) İİK. 179/a- 3.fıkra gereğince, TTK. Nın şirketlerin her biri yönünden Yönetim Kuruluna verdiği  görev ve yetkileri ile kanuni temsil yetkileri saklı kalması kaydı ile, bu görev ve yetkilerin kullanılması ve alınacak kararlar ile yapılacak faaliyet ve işlemlerin geçerliliğinin kayyımların  onayına bağlı tutulmasına,d) Kayyımların, hem şirketlerin mal varlığının korunması ve hem de alacaklarının korunması ve alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmelerine,e) Kayyımların  karar tarihinden itibaren göreve başlamak sureti ile öncelikle TTK. 376. maddesi gereğince, şirketlerin mal varlığının tespiti bakımından envanter tanzimi, başlangıç bilanço ve rapor dönemlerine ilişkin ara bilançolarla nihai bilançolar ve şirketlerin mali durum cetvellerini düzenlemek görevi verilmek sureti ile, karar tarihinden itibaren davacı şirketlerce dosyaya sunulan iyileştirme projelerine göre, iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesini denetleme ve gözetleme görevinin verilerek, şirketlerin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konularında üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmalarına. Raporların mahkeme veznesine yatırılacak avanstan  karşılanmak suretiyle müdahil ve itirazda bulunan alacaklılara tebliğine.f) Şirketlerin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda kayyımlar tarafından rapor süresi beklenmeksizin İİK. 179/b-Son fıkrası gereğince derhal mahkememize bilgi ve rapor sunulmasına. Böyle bir olumsuz gelişmenin meydana gelmesi halinde dosyanın erteleme süresi beklenmeksizin resen ele alınmasına,g) Kayyımların görev ve yetkilerinin kullanılması veya kapsamında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde mahkememize başvurularak karar alınmasına,h) Kayyımlara borçların ödenmesi konusunda alacaklı taraflarla görüşme, gerek gördükleri takdirde gerekli anlaşmaları yapma ve alacaklılarla mutabakata varılması halinde alacaklar komitesi oluşturma görev ve yetkisinin verilmesine,ı) Kayyımlara ayrı ayrı aylık 1.200,00’er TL net ücret takdiri ile şirketlerin mali bünyesinden karşılanmasına ve her ayın en geç son günü itibariyle bu ödemenin kendilerine yapılmasına.Kayyımların ücretinin ödenmesi konusunda şirketlerin mali bünyesinden karşılanması ile ilgili uygulamada aksaklık meydana gelmesi halinde kayyımların ücretinin peşin olarak yatırılmasının istenebileceği yönünde talep olması halinde bu hususta erteleme döneminde karar verilebileceğine,j) Şirketlerin hesaplarının ve nakit akışının kontrolü bakımından Şirketler alacaklarının kayyımlar tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine. Alacaklılara yapılacak ödemelerin ve şirketler alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesapta toplanmasına. Bu hususta kayyımlara görev ve yetki verilmesine.3-Mahkememizce iflasın ertelenmesi talebi üzerine 12/01/2016 tarihinde alınan tedbirlerden;a) İİK. 179/b maddesi gereğince, mahkememizce verilen tedbir kararlarından, 1- a bendindeki İİK. 206. maddesinin 1. sırasında olan alacaklara ilişkin olanları hariç olmak üzere, HMK 389  ve İİK. 179/a ve b maddeleri göz önünde bulundurularak 6183 S.Y. ya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere, diğer alacaklılar tarafından yapılmış olan tüm icra takiplerinin yapılacak takiplere ilişkin tüm ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizlerin durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına,b) Aynı kararın 1-b,c ve 2. Bentlerindeki davacı şirketler adına kayıtlı gayrimenkul tapu kayıtlarına ve motorlu araçlara ve hisse devrinin önlenmesi bakımından Ticaret Sicil Müdürlüğü’ndeki  kayıtlarına konulan ihtiyati tedbirin devamına,c) 3). bendindeki davacı şirketlerin borç altına girmesini engelleyecek şekilde çek keşide etmesinin, senet düzenlenmesinin ve mal varlığını eksiltecek şekilde çek, senet ve alacak devir, ciro ve temlik etmesi işlemlerinin durdurulmasına ilişkin şirketlerin devamı için zorunlu harcamalar nedeni ile kayyımların iznine bağlı olarak önceden miktarları kayyımlara bildirilmek ve belgelere eklenmek suretiyle çek, senet, keşide ve temlike kayyımların kontrol ve denetimi altında kayyımların onayı şartı ile izin verilmesine,d)  4). bendindeki İİK. 179/b maddesi gereğince erteleme sırasında taşınır taşınmaz veya ticari işletme rehni nedeni ile temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipler başlatılabileceğinden veya başlamış takiplere devam edilebileceğinden bu takipler nedeni ile muhafaza tedbirlerinin alınmasının ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesinin yasa hükümleri göz önüne alınarak durdurulmasına ilişkin tedbirin devamına,4-Tedbirlerin infazı konusunda Kayseri Nöbetçi İcra Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine,5- a) İflasın ertelenmesine ilişkin kararın hüküm özetinin İİK. 179/a-son maddesi, İİK.166.maddesi gereğince tirajı 50.000 üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte davacı şirketlerin muamele merkezi olan Kayseri de yayınlanan yerel gazetelerden birinde ve Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine,b) Aynı şekilde hüküm özetinin İİK.166/2. maddesi gereğince Tapu Sicil Müdürlüklerine,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ticaret Sicil memurluğuna,Gümrük ve Posta İdarelerine, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odalarına, Vergi Dairelerine bildirilmek üzere Vergi Dairesi Başkanlığına,özel yasalar gereği Noterler Birliği ve Kayseri’deki Noterlere bildirilmek üzere Noterler Odası Başkanlığına, Bankalara duyurulmak üzere Türkiye Bankalar Birliğine,Menkul Kıymet Borsalarına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine. Masrafların alınan avanstan karşılanmasına,Duruşmada hazır bulunanlara tebliğ tarihinden itibaren geçerli sair alacaklılar yönünden ise ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün içinde istinaf – Temyiz yoluna başvurulabileceği aksi takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. Başkan 34401

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.