ALDAN SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

T.C. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesine 2018/286 Esas sayılı dava dosyasında “Aldan Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş” ne mahkemece 18/04/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, 18/09/2018 tarihinde kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti olarak **************, ************* ve **************** görevlendirilmiştir.

2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince alacaklıların ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri zorunludur.

Bu kapsamda;
1.-Kaydedilmesi istenen muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğu,

2.-Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 18/09/2018 tarihine kadar hangi oranda ne miktar işlemiş faiz olduğu ve bu konudaki hesap tablosu,

3.-Alacağın paradan başka bir şey olması halinde para olarak değerinin ne olduğu,

4.-Alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayan alacaklılar (alacakları borçlu şirketin ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordato projesinin müzakerelerine katılamayacak ve oy kullanma hakkına sahip olamayacaklardır.

Alacağı bulunan alacaklıların, yukarıda 4 bent halinde sıralanan belgelerini noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte konkordato komiser heyetimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde PK 35 Çayyolu/Çankaya/Ankara adresine iadeli taahhütlü veya kargo yoluyla alacaklarını bildirmeleri İİK.nun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Gürkan Ahmet GENÇKAYA Bayram ALTAŞ Hikmet YILMAZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.