KUŞADASI 2.ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/586

İLAN

Davacılar ADA KALE GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., 4**************2 T.C. Kimlik Numaralı MURAT BUDAKLAR ve 4*******4 T.C.Kimlik numaralı NÜVİT BUDAKLAR tarafından mahkememize açılan konkordato talebi ile ilgili olarak; Mahkememizin 29/11/2018 tarihli tensibi ile birlikte;7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286 maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksik olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Kuşadası Ticaret Sicilinin merkez 7827 sicil numaralı ADA KALE GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., 4*********2 T.C. Kimlik Numaralı MURAT BUDAKLAR ve 4*********4 T.C. Kimlik numaralı NÜVİT BUDAKLAR hakkında 28/11/2018 tarihinden itibaren GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,

7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete *************’ün GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Geçici konkordato komiserinin İİK.nun 290.maddede sayılan görevlerini ifa etmek üzere görev tedii tutanağı ile görevlendirilmesine,

Talep eden davacılar Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Kuşadası Ticaret Sicilinin merkez 7827 sicil numaralı ADA KALE GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., 4*************2 T.C. Kimlik Numaralı MURAT BUDAKLAR ve 4*****************4 T.C.Kimlik numaralı NÜVİT BUDAKLAR’dan alacaklı olduğunu iddia edenlerin işbu ilanın ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

İİK.287/1 maddesi gözetilerek, davacıların İİK.nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacıların mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacıların mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller, taşıtlar ve üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DEVRİNİN ÖNLENMESİNE,

7101 sayılı kanunla değişik İİK.nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK.nun 294/1 maddesi uyarınca mühlet içinde davacılar aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaması ve evvelce başlamış takiplerin durması, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmaması yönünde İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, İİK.nun 294/2 maddesi uyarınca İİK.nun 206 maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine,

İİK.nun 295.maddesi gereğince mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağına ve rehinli malın satılamayacağına,

Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak davacıların işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler baki kalmak kaydı ile yediemin olarak davacı şirkete tedbiren teslimine,

Davacılar tarafından verilmiş olan teminat mektuplarının nakde tevrilmesinin TEDBİREN ÖNLENMESİ,

İİK.nun 288/2.maddesi gereğince işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

7101 sayılı yasanın 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.