ACM AİR CHARTER MARKET UÇAK SERVİSİ VE TURİZM HİZ. LTD. ŞTİ.

, İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE

2019/540E

ACM AİR CHARTER MARKET UÇAK SERVİSİ VE TURİZM Hiz. LTD. ŞTİ. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019 / 540 E sayılı Dosyası) ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI 1. İstanbul Ticaret Odası’nın 273035-0 sicil numarasında kayıtlı ve Marmara Kurumlar Vergi Dairesi’nin 0050018325 vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi “Beşyol Mah. Akasya Sok. N.27 K.3 Küçükçekmece, istanbul” adresinde faaliyet gösteren ACM-AIR CHARTER MARKET UÇAK SERVİSİ VE TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/540 E. sayılı dosyasında, 20.11.2019 tarihinden, başlamak üzere I yıllık kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, komiser heyeti olarak Muhasebe Finans Uzmam Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU, Hukukçu Doç. Dr. Burak HUYSAL, SMMM Bağımsız Denetçi Haluk AKSU’dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak atanmasına hükmedildiği, 2. Yukarıda unvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, çek, senet vb.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin geçici adresi olan “19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No.168, Kent Apartmanı, A blok Daire 4 Şişli- İstanbul” adresine, tatil günleri hariç 09.00 — 12.30 ; 13.30 — 17.00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, 3. Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, 4. Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 24.07.2019 tarihi itibariyle olan alacakların ve varsa mühletten sonra doğan alacakların (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından isleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği evrakın, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün / cari hesap ekstresinin, çek, senet vb. gibi kıymetli evraka bağlı alacaklarda çek aslının veya son hamili olduğunu gösteren bir evrakın sunulmasının zorunlu olduğu, 5. İİK m.299, f.l, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı, 6. Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, ACM-AIR CHARTER MARKET UÇAK SERVİSİ VE TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. KONKORDATO KOMİSER HEYETİ Haluk AKSU Doç. Dr. Burak HUYSAL Prof. Dr. Fatma Pamukçu SMMM/Bağımsız Denetçi Hukukçu Finans Uzmanı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.