T.C.
İSTANBUL ASLİYE 10.TİCARET MAHKEMESİ
İSTANBUL 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANUĞTNDAN
DOSYA NO: 2016/390

Davacı 5H İNŞAAT VE TİCARET AŞ vekili tarafından Mahkememizin 2009/586 Esas sayıl) dava dosyasından açılan İflasın Ertelenmesi davasından davacı şirketin iflasının ertelenmesine karar verilmiş ve erteleme süresinin dolmasından dolayı mahkememizin 2013/110 esas sayılı dosyası ile 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verilerek yargılamaya devam edilmiş, bu sürenin bitiminde mahkememizin 2015/409 esas sayılı dosyasından müvekkili şirketin iflasının yine I yıl süre ile ertelenmesini talep etmiş ve l yıl süre ile uzatılmasına karar verilerek yargılamaya devam edilmiş olup, davacı vekilinin 08/04/2015 tarihli dava dilekçesi ile müvekkili şirketin iflasının yine 1 yıl süre ile ertelenmesini talep etmiş olup, mahkememezie tevzi edilen dava dilekçesi mahkememizin 2016/390 esas sırasına kaydı yapılmış olup;
Davacı 5H İNŞAAT VE TİCARET AŞ (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 191617 sicil numarasında kayıtlı olup, Oya Çıkmazı Eren Sok Hazinedaroğlu İş Hanı No:S K:2 Gayrettepe Şişli/İstanbul) iflasın ertelenmesinin 1 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin dava açılmış olduğundan; bu talep nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize başvurarak müdahale talebinde bulunabilecekleri ve itiraz edebilecekleri, bu süre içerisinde müdahale ve itiraz talebinde bulunmayanların müdahalelerinin ve itirazlarının kabul edilmeyeceği hususunun ilanına karar verilmiştir (İİK.nun 166 ve 158. mad.)
Ayrıca açılan davanın yargılamasının 14/12/20i6 günü saat 14:05’da icra edileceği taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları ta.kâ’ırde yokluklarında yargılamaya devam olunup karar verileceği, tüm delillerinin duruşma sonuna kadar verilmesi gerektiği;
Keyfiyet İİK.nun 166/2 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.