T.C. AYDIN
1. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İHTİYATI TEDBİR KARARI

Davacı vekili dilekçesinde müvekkil şirketin hali hazırda faaliyetine devam ettiğini, şirket aleyhine icra takiplerinin derdest olduğunu, şirket hakkında tedbir talebi karan verilmediğinden haciz ve muhafaza baskısı altında kaldığını, kasa ve palet sezonunda başlamasından ötürü yoğun iş aldığı döneme girildiğini, şirketin siparişleri yerine getirmek için hammede alımı artacak olup, hammadde ve alınan siparişlerin üretimdeki ve bitmiş hallerinin haciz ve muhafaza altına alınabileceğini, sezon döneminde yapılacak her hangi bir haciz ve muhafaza işleminin şirketin ileride telafisi olmayacak boyutta zarara uğramasına sebep olacağını, bu nedenle tedbir taleplerinin kabülüne karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada mevcut bilirkişi kurulu raporları ve alınan kayyum raporları okunup incelenmesinde;
ege-paletGEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı Ege Palet ve Tahta Amb.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti Hakkında l)İcra ve iflas Yasanın 206/1 maddesinde öngörülen alacaklarla ilgili olanlar hariç olmak üzere ve 6183 sayılı yasaya dayanılarak yapılanlar dahil
a) Davacı şirket hakkında icra takibi yürütülmemesi için
b) Daha önce başlayan icra takiplerinin satış ve muhafaza tedbirleri dahil
durdurulması için
c) Daha önce başlayan icra takipleriyle ilgili olarak haciz edilen ve muhafaza altına alınan eşya, taşıt araçları, makine techizat,malzeme , demirbaşlardan , davacı şirketin iflas erteleme projesinin gereğinin yerine getirilebilmesi için gerekli olanların davacı şirket yetkililerine yedi emin olarak teslimine,
d) Davacı şirkete ait taşınmaz malların ve taşınır araçlarının ve ayrıca iflas erteleme projesinin yerine getiribilmesi için davacı şirket bünyesinde kalması gereken makine, teçhizat ve demirbaşların 3. Kişilere devir ve temlik edilmemeleri ve bunlar üzerinde 3. Kişiler yararına ayni hak oluşturulmaması için
e) Davacı şirketin taşınmaz ve ticari işletme rehniyle temin edilmiş borçları nedeniyle davacıya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yürütülmesi ve başlamış icra takiplerini devam etmesi hukuken mümkün olmakla birlikte bu takiplerle ilgili olarak muhafaza tedbiri alınmaması ve rehinli malın satılmaması için İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNE,
f) Yapılmış ve yapılacak olan her türlü icra takibindeki hapibs hakkının kullanılmasının muhafaza teslim ve tahliyeye dair icra-i işlemlerin TEDBIREN DURDURULMASINA
g) Alacaklıların , alacaklarını elde etmek gayesiyle yapmaları muhtemel temlik , takas, mahsup, hapis, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi fiili işlemlerin TEDBİREN DURDURULMASINA
h) Ayrıca borçlu şirket tarafından verilen teminat mektuplaı çevrilmesinin TEDBİREN DURDURULMASINA,
i) Davanın sair iflas erteleme davasının niteliğine uygun ajmavan TEDBİR TALEPLERİNİN REDDİNE

i)İşin gereği teminat alınmasına yer olmadığına
j) Tedbire ilişkin karar özetinin İİK’nun 179/a-b maddesi gereğince tedbir kararı verilip, masrafı davacı vekilince karşılanarak, traji yüksek yurt çapında yayın yapan bir gazetede ve Ticaret sicil gazetesinde ilanına karar verildi 21.03.2016

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.