Konkordato kesin mühlet kararının uzatılmasına ilişkin ilanen tebliğ Ankara – ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, Ankara

2018/657 Esas

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO : 2018/657 Esas Talep eden-borçlular; İCLAL ÇİÇEK CİCİOĞLU (TCKN: 12507028814) ve ZEYNEL ANIL CİCİOĞLU (TCKN: 10561082766) yönünden mahkememizin 14/09/2018 tarihli kararı ile İİK’nun 286. ve 287. maddeleri gereğince 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği,müteakiben mahkememizin 14/12/2018 tarihli ara kararı ile İİK’nun 287. maddesi gereğince konkordato talep eden gerçek kişilere 1 yıllık kesin süre verilmiştir. Kesin mühlet süresinin 14/12/2019 tarihinde sona ereceği nazara alındığında, mahkememizce İİK’nun 304/1.maddesi kapsamında kesin mühlet süresi içerisinde konkordato projesinin tasdiki hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi fiilen mümkün bulunmadığından, kesin mühlet süresinin 14/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığından;İclal Çiçek Cicioğluiçin; hukukçu Av. Zafer Doğan Bilgin’in,Zeynel Anıl Cicioğluiçin; hukukçu Av. Zafer Doğan Bilgin’in konkordato komiseri olarak görevinin devamına, kesin mühlet süresinin 2 ay uzatılma döneminde her iki gerçek kişinin tüm eylem ve işlemlerinin konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına hükmedilmiştir. İİK’nun 304/1.maddesi gereğince 09/01/2020 günü saat 10.30’da duruşma icra edilecektir.İİK’nun 304/1.maddesi gereğince itiraz edenlerin itiraz sebeplerine duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkememize bildirmeleri kaydı ile duruşmada hazır bulunabileceklerdir.İlanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.